Dollhouse Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

tsunade02 đã đưa ý kiến …
i tình yêu adelle!! đã đăng hơn một năm qua
jaimy818 đã đưa ý kiến …
It's sad that it was canceled. I tình yêu this show! đã đăng hơn một năm qua
Eirinaki_b_13 đã bình luận…
I know, there were many interesting storylines and it had so much potential. I wish it got at least one thêm season... hơn một năm qua
jaimy818 đã bình luận…
They never really got their chance, cáo, fox cancelled them before they could make a change. If Dollhouse would've been on the CW it would've been so much better! hơn một năm qua
Dollhouse909 đã bình luận…
It would have done much better on the CW, cáo, fox ruines so many shows it airs, such as Firefly which Joss Whedon made also hơn một năm qua
big smile
tonianne20753 đã đưa ý kiến …
cant wait for season 3 on dvd woop woop đã đăng hơn một năm qua
Eirinaki_b_13 đã bình luận…
What? There is a season 3? Dont bạn mean season 2? hơn một năm qua
whedonfan976 đã đưa ý kiến …
so underated, but still a masterwork from a master đã đăng hơn một năm qua
dreambigfurever đã đưa ý kiến …
one of joss's greatest work!!!! đã đăng hơn một năm qua
Saul_Mikoliunas đã đưa ý kiến …
Dollhouse DVD is out in the Uk today, guess who is rewatching Epitaph Two? =P đã đăng hơn một năm qua