Doctor Who Companions Updates

a comment was made to the poll: Favourite Companion? hơn một năm qua by fansfunsz
a poll đã được thêm vào: Favourite Companion? hơn một năm qua by Barneysmeg
an icon đã được thêm vào: doctors companions hơn một năm qua by martha_jones