Disney Stars World Updates

fan art đã được thêm vào: Selena Gomez-Kiss hơn một năm qua by princesseliza98
a photo đã được thêm vào: Demi Lovato ♥ Camp Rock♥ hơn một năm qua by princesseliza98
a comment was made to the poll: Which of these Selena's phim chiếu rạp is your fav one? hơn một năm qua by khushi398
a poll đã được thêm vào: Which of these Selena's phim chiếu rạp is your fav one? hơn một năm qua by princesseliza98
a comment was made to the photo: Hannah Montana hơn một năm qua by princesseliza98
an icon đã được thêm vào: Miley Cyrus hơn một năm qua by princesseliza98