Diet and Exercise Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

kerrpunch57 đã đưa ý kiến …
hi there i'm tori i'm 45yrs old
my weight i don't like my stomach is too fat
i'm also type two diabetes
so i lift weights they are one pound
but sometimes i forget to do exercises everyday.
what exercises do bạn all recommend?
thanks and good ngày đã đăng hơn một năm qua
smile
izzyhowl đã đưa ý kiến …
JUST 3 thêm FANS! đã đăng hơn một năm qua
smile
izzypoptart đã đưa ý kiến …
FIRST POST ON THIS WALL! :) đã đăng hơn một năm qua