Delphic Updates

a pop quiz question đã được thêm vào: Where was "This Momentary" video shot? hơn một năm qua by Yaoier
a video đã được thêm vào: Delphic Interview hơn một năm qua by musicbunny