Dan Sodo Updates

an icon đã được thêm vào: dan sodo hơn một năm qua by dina1999_11
a comment was made to the poll: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by Sora843
a poll đã được thêm vào: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by Chrissy245
a photo đã được thêm vào: Dan Sodo hơn một năm qua by Chrissy245