Crystal Ice the cáo, fox Updates

a question đã được thêm vào: T.T I'm leaving fanpop T.T hơn một năm qua by Tailsfan8
a photo đã được thêm vào: Crystal Ice: Super Form hơn một năm qua by Tailsfan8