Commander Lexa (The 100) Updates

a comment was made to the photo: Lexa and Clarke hơn một năm qua by blogtribenh
a photo đã được thêm vào: Lexa and Clarke hơn một năm qua by angy91
an icon đã được thêm vào: Lexa hơn một năm qua by Bibi69
fan art đã được thêm vào: Clarke and Lexa hơn một năm qua by angy91
a video đã được thêm vào: commander lexa | rest now, my warrior hơn một năm qua by anaswill