Colin and Bradley Updates

a comment was made to the video: Bradley & Colin - Only bạn hơn một năm qua by Hisnamemerlin
fan art đã được thêm vào: Bradley & Colin - Merlin Interview: Arthur vs. Merlin hơn một năm qua by BJsRealm
a comment was made to the poll: Do bạn like their được trao nickname 'Brolin'? hơn một năm qua by BJsRealm
a photo đã được thêm vào: Bradley & Colin Taking A Selfie Together hơn một năm qua by BJsRealm
a poll đã được thêm vào: yêu thích season finale for Bradley & Colin? hơn một năm qua by iceprincess7492
a poll đã được thêm vào: yêu thích season premiere for Bradley & Colin? hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Bradley & Colin - Only bạn hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Bradley & Colin - Jolly Những người bạn hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Bradley & Colin - vàng hơn một năm qua by iceprincess7492
a poll đã được thêm vào: Which nickname do bạn prefer? hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Bradley James & Colin morgan - Something for the Weekend [1/3] hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Bradley James & Colin morgan - Something for the Weekend [2/3] hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Bradley James & Colin morgan - Something for the Weekend [3/3] hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Colin morgan & Bradley James Interview - Comic-Con France 2011 [Part 2/2] hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Colin morgan & Bradley James Interview - Comic-Con France 2011 [Part 1/2] hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Geek Syndicate at the BFI Merlin Series 3 Screening - Colin morgan & Bradley James interview hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Bradley James & Colin morgan Interview - NTA 2012 After hiển thị Party hơn một năm qua by iceprincess7492
a wallpaper đã được thêm vào: Brolin ♥ hơn một năm qua by iceprincess7492
a poll đã được thêm vào: Your preference: onscreen hoặc offscreen? hơn một năm qua by iceprincess7492
a poll đã được thêm vào: Your preference: onscreen hoặc offscreen? hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Bradley James & Colin morgan - The Real Merlin and Arthur (1/3) hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Bradley James & Colin morgan - The Real Merlin and Arthur (2/3) hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Bradley James & Colin morgan - The Real Merlin and Arthur (3/3) hơn một năm qua by iceprincess7492
a poll đã được thêm vào: Have bạn seen any of Bradley's hoặc Colin's other works? hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Colin & Bradley's Merlin Quest 1 hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Colin & Bradley's Merlin Quest 2 hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Colin & Bradley's Merlin Quest 3 hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Colin & Bradley's Merlin Quest 4 hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Colin & Bradley's Merlin Quest 5 hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Colin & Bradley's Merlin Quest 6 hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Colin & Bradley's Merlin Quest 7 hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Colin & Bradley's Merlin Quest 8 hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Colin & Bradley's Merlin Quest 9 hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Colin & Bradley's Merlin Quest 10 hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Colin & Bradley's Merlin Quest 11 hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Colin & Bradley's Merlin Quest 12 hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Colin & Bradley's Merlin Quest 13 hơn một năm qua by iceprincess7492
a poll đã được thêm vào: How do bạn feel about Bradley & Colin's friendship onscreen and offscreen? hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Bromance - Real Life Friendships hơn một năm qua by iceprincess7492
a link đã được thêm vào: Colin morgan - imdb Page hơn một năm qua by iceprincess7492
a link đã được thêm vào: Bradley James - imdb Page hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Colin morgan spills the beans on Bradley James hơn một năm qua by iceprincess7492
an icon đã được thêm vào: Colin and Bradley hơn một năm qua by iceprincess7492
a link đã được thêm vào: Colin morgan - Wiki Page hơn một năm qua by iceprincess7492
a link đã được thêm vào: Bradley James - Wiki Page hơn một năm qua by iceprincess7492
a poll đã được thêm vào: Which season do bạn prefer for Bradley & Colin? hơn một năm qua by iceprincess7492
a pop quiz question đã được thêm vào: When is Bradley's birthday? hơn một năm qua by iceprincess7492
a pop quiz question đã được thêm vào: When is Colin's birthday? hơn một năm qua by iceprincess7492
a video đã được thêm vào: Bradley & Colin - trang chủ hơn một năm qua by iceprincess7492