Claude François Updates

a video đã được thêm vào: Claude François - Chanson populaire hơn một năm qua by no-futur
a video đã được thêm vào: Claude François - Alexandrie, Alexandra hơn một năm qua by no-futur
a video đã được thêm vào: Claude François - Toi et moi contre le monde entier hơn một năm qua by no-futur
a video đã được thêm vào: Claude François - Belles belles belles hơn một năm qua by no-futur
a video đã được thêm vào: Claude François - Comme d'habitude hơn một năm qua by no-futur
a video đã được thêm vào: Claude François - Belinda hơn một năm qua by no-futur
a photo đã được thêm vào: Claude François hơn một năm qua by no-futur