Chulu Updates

a wallpaper đã được thêm vào: Chulu tình yêu <3 hơn một năm qua by Luinnen
a video đã được thêm vào: Mini-Vid: Sulu Belongs to Chekov hơn một năm qua by evermindforever
a poll đã được thêm vào: Is Sulu an awesome ninja? hơn một năm qua by TelepathGirl