Chronicles of Syntax Updates

a link đã được thêm vào: COS Official Website hơn một năm qua by ToughNerd
a poll đã được thêm vào: yêu thích Character hơn một năm qua by ToughNerd
an icon đã được thêm vào: Powdered Donuta hơn một năm qua by ToughNerd