Chocobos Updates

a video đã được thêm vào: Chocobo's Mystery Dungeon: Every Buddy! hơn một năm qua by MisterH
a comment was made to the video: Cockatiel sings Chocobo Theme song. hơn một năm qua by MartinHeritage
a poll đã được thêm vào: wich chocobo is better hơn một năm qua by soarinfan9016
a pop quiz question đã được thêm vào: in xiii-2 how can bạn get the crazy chocobo? hơn một năm qua by soarinfan9016
a comment was made to the video: Chocobo Song!! :) hơn một năm qua by chiarayulia
a comment was made to the video: Miku Hatsune and Kagamine Twins sing the Chocobo Theme hơn một năm qua by chiarayulia
a question đã được thêm vào: Which is your favorite chocobo theme song? hơn một năm qua by QuactuarQueen
a poll đã được thêm vào: Which colour is better? hơn một năm qua by Charmylover
a comment was made to the poll: have bạn ever played any of the Chocobo games? (Chocobo Dungeon, Chocobo Racing, etc.) Excluding Final Fantasies hơn một năm qua by Charmylover
a comment was made to the poll: Yellow, white hoặc black? hơn một năm qua by Charmylover
a pop quiz question đã được thêm vào: In FF 7 how do bạn get a chocobo hơn một năm qua by awsomoe12
a pop quiz question đã được thêm vào: in wich final fantaisie can bạn store items in FAT CHOCOBO hơn một năm qua by awsomoe12