Chibiloid Updates

a video đã được thêm vào: Vocaloid Chibi hơn một năm qua by ILuvMeMyOranges
a poll đã được thêm vào: Which is a better Luka spinoff? hơn một năm qua by ILuvMeMyOranges
a photo đã được thêm vào: Chibi Vocaloid cầu vồng hơn một năm qua by ILuvMeMyOranges