Carnage Updates

a poll đã được thêm vào: Who's stronger hơn một năm qua by Dhnhggh
a photo đã được thêm vào: Unknown 173 hơn một năm qua by Tripod76
a video đã được thêm vào: Carnage x borgore-incredible (remix) hơn một năm qua by lynnyukimara02
a comment was made to the poll: Who's the strongest? hơn một năm qua by dragon7382
a poll đã được thêm vào: Who's the strongest? hơn một năm qua by Mr_Mitchell10