Captain Marvel Updates

a link đã được thêm vào: Hit hoặc Miss: DC Comics Rolling Out A New Shazam Comic Book cách đây 8 tháng by LeaderVladimir
a link đã được thêm vào: Long Range Box Office Forecast: DC’s Shazam! Fury of the Gods Early Outlook cách đây 11 tháng by LeaderVladimir
a video đã được thêm vào: SHAZAM! FURY OF THE GODS - Official Trailer 2 hơn một năm qua by LeaderVladimir
a video đã được thêm vào: SHAZAM! FURY OF THE GODS - Official Trailer 1 hơn một năm qua by LeaderVladimir
a video đã được thêm vào: How Powerful Is He? RESPECT: Captain Marvel! hơn một năm qua by LeaderVladimir
a video đã được thêm vào: The God-Like Powers of Shazam hơn một năm qua by LeaderVladimir
a link đã được thêm vào: SHAZAM! 2 Officially Moving phía trước, chuyển tiếp hơn một năm qua by LeaderVladimir
a poll đã được thêm vào: Shazam sharing his powers with his foster siblings... hơn một năm qua by winchestersgirl
a video đã được thêm vào: SHAZAM! - Official Teaser Trailer [HD] hơn một năm qua by LeaderVladimir
a photo đã được thêm vào: Shazam hơn một năm qua by LeaderVladimir
a poll đã được thêm vào: who has a better family of heros hơn một năm qua by tuneatic
a pop quiz question đã được thêm vào: captain marvel has always been part of the dc universe hơn một năm qua by tuneatic
a pop quiz question đã được thêm vào: what captain marvel's sister's name hơn một năm qua by tuneatic
a pop quiz question đã được thêm vào: what is captain marvel's real name hơn một năm qua by tuneatic
fan art đã được thêm vào: SHAZAAAAAM hơn một năm qua by ElKartun
an article đã được thêm vào: The legend of Billy Batson and his mentor ,SHAZAM!! hơn một năm qua by mastertj87
a poll đã được thêm vào: Captain Marvel hoặc Superman? hơn một năm qua by Bond_Of_Fury