Camp Rock (2008) Club Updates

a comment was made to the photo: Camp Rock cách đây 3 tháng by DJazz
a comment was made to the poll: Which is better? hơn một năm qua by emuir
a poll đã được thêm vào: Which is better? hơn một năm qua by trinityraven67
an icon đã được thêm vào: Camp Rock hơn một năm qua by cloerabia14
a photo đã được thêm vào: Camp Rock hơn một năm qua by cloerabia14