Calling Wii Updates

a poll đã được thêm vào: Who is your yêu thích Calling character? hơn một năm qua by Gillybelly13
a pop quiz question đã được thêm vào: What is the screen name of the (creepy) little girl? hơn một năm qua by Gillybelly13
a photo đã được thêm vào: "Gotcha" hơn một năm qua by Gillybelly13