Buffy & Xander Updates

a link đã được thêm vào: Buffy Summers/ Xander Harris hơn một năm qua by Sharelle1212
a pop quiz question đã được thêm vào: Did Xander and Buffy ever get so close they were about to kiss? If yes, in how many episodes? hơn một năm qua by DawnieMSummers
a comment was made to the poll: What would bạn think of Buffy & Xander being together? hơn một năm qua by nneellliii
a wallpaper đã được thêm vào: Buffy & Xander hơn một năm qua by Squal
fan art đã được thêm vào: buffy/xander hơn một năm qua by smckinlay2