Brucas Friendship Updates

a comment was made to the poll: Do bạn Prefer Brucas as Những người bạn hoặc as a Couple? hơn một năm qua by SweetStarlight
a comment was made to the article: Why Brucas are better as Những người bạn than as lovers. hơn một năm qua by Derena_Brucas
fan art đã được thêm vào: Brucas hơn một năm qua by 19leeann
a video đã được thêm vào: Brooke Davis Scenes 603 hơn một năm qua by 19leeann
a video đã được thêm vào: Brooke Davis Scenes 601 hơn một năm qua by 19leeann
a video đã được thêm vào: Brooke Davis Scenes 601 hơn một năm qua by 19leeann