black mèo Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 10

heart
makintosh đã đưa ý kiến …
Black mèo are NOT bad luck 🖤 đã đăng cách đây 7 ngày
heart
earthwoman65 đã đưa ý kiến …
I tình yêu my black cat! Her name is Mystic and she is 10. đã đăng cách đây 7 ngày
beatlefan71 đã đưa ý kiến …
I have an awesome black cat. His name is Gogo and he is
8yrs old, this year. He's so sweet, and cuddly! It's really a
shame that people are so superstitious, and because of that
black mèo are the last to be adopted. đã đăng hơn một năm qua
Rubyrings đã bình luận…
I tình yêu cats. I believe the superstition isn't the same worldwide - in the UK, black mèo are considered lucky! hơn một năm qua
beatlefan71 đã bình luận…
I consider them lucky, too. I'm in the US hơn một năm qua
Rubyrings đã bình luận…
And I'm in Canada - but I've never believed a beautiful animal could bring bad luck! hơn một năm qua
heart
boltpup đã đưa ý kiến …
i have a black cat shes so cute! (: đã đăng hơn một năm qua
EvilAngel98 đã đưa ý kiến …
I have a cute little black cat named Shadow. đã đăng hơn một năm qua
mischievous
TheFan2000 đã đưa ý kiến …
I have a pet black cat! Her name is Cleopatra, and she is THE SWEETEST little thing EVER! It was so sad, though, at the shelter, the foster owner đã đưa ý kiến no one wanted to adopt her because she was black! T_T My family loves her so much! :) đã đăng hơn một năm qua
fefe2002 đã bình luận…
thats mean! why do they hate the cute little thing because its black? hơn một năm qua
barbiecat đã đưa ý kiến …
black mèo are the best kind of cats, i don't care what my Những người bạn say they are not evil :) đã đăng hơn một năm qua
fefe2002 đã bình luận…
so true hơn một năm qua
mischievous
AZALEAS đã đưa ý kiến …
curiousity killed the cat but for a while I was a suspect đã đăng hơn một năm qua
barbiecat đã bình luận…
ha ha ha ha ha that is really funny, and i mean it hơn một năm qua
TayWasHere đã đưa ý kiến …
I dunno. People should put stuff up here about how much they tình yêu black cats:3 đã đăng hơn một năm qua
animedweeb13 đã đưa ý kiến …
whoa, why is this tường blank!? đã đăng hơn một năm qua
BrunoMarsLover9 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại ur right!!!! hơn một năm qua
barbiecat đã bình luận…
it's not blank now :D hơn một năm qua