Big the Cat Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

Tailsfan9000 đã đưa ý kiến …
Big is cute đã đăng hơn một năm qua
PowerRouge đã đưa ý kiến …
For those who don't know, in Sonic Adventure DX, to catch Froggy, hold down on the directional pad/thumb stick when Froggy bites the bait. Hope it helps! đã đăng hơn một năm qua
ILoveSonic21 đã đưa ý kiến …
I like big I wonder why people hate on him? đã đăng hơn một năm qua
meh
mattthelynx đã đưa ý kiến …
Hmmmm....I wonder why the only thing thats been đã đăng on this club is 3 photos,one question,and a couple of câu hỏi kiểm tra questions.I mean,I know big is oblivios...but comon. đã đăng hơn một năm qua
SonicShorts đã bình luận…
SEGA referred to him as a dumb fat ass. that's when I quit. stupid drunk bitches.... hơn một năm qua
xwolf19 đã bình luận…
but I luv big! he is awsome! hơn một năm qua
knuckles2345 đã bình luận…
stupid sega. hơn một năm qua