Bella thiên nga and Elena Gilbert Updates

fan art đã được thêm vào: forever and always hơn một năm qua by squeek98
a poll đã được thêm vào: In The Vampure Diaries are bạn in Team... hơn một năm qua by Katherine-P
a poll đã được thêm vào: In Twilight are bạn Team... hơn một năm qua by Katherine-P
a comment was made to the poll: Witch is your yêu thích couple? hơn một năm qua by Phoebe43
a comment was made to the poll: Who is prettier? hơn một năm qua by DamonElenafan1
a comment was made to the poll: Who do bạn like better? hơn một năm qua by DamonElenafan1
a poll đã được thêm vào: Do u think it's time for an new banner? hơn một năm qua by Katherine-P
a comment was made to the poll: Which character is better? hơn một năm qua by Delena4Ever117
a comment was made to the poll: Which tình yêu tam giác is better? hơn một năm qua by Delena4Ever117
a comment was made to the poll: Who has the best looking guy? hơn một năm qua by Delena4Ever117
a comment was made to the poll: Who has the hottest 'other' guy? hơn một năm qua by Delena4Ever117
a poll đã được thêm vào: Witch is your yêu thích couple? hơn một năm qua by rosyn_cullen