Bejeweled Updates

a photo đã được thêm vào: End-of-play bonus with rare gems hơn một năm qua by KevinLevin
a poll đã được thêm vào: Do u have an addiction to Bejeweled? Are u addicted to Bejeweled? hơn một năm qua by weirdalfan2788
a pop quiz question đã được thêm vào: In Bejeweled Blitz, what color can bạn find coins? hơn một năm qua by Cooper1234
a link đã được thêm vào: Bejeweled Blitz hơn một năm qua by KevinLevin
a link đã được thêm vào: Bejeweled 2 hơn một năm qua by KevinLevin
a link đã được thêm vào: Bejeweled 3 Trailer (PC) hơn một năm qua by KevinLevin
a pop quiz question đã được thêm vào: In what năm was "Bejeweled" released? hơn một năm qua by KevinLevin
a comment was made to the screencap: Screenshot for "Bejeweled" hơn một năm qua by KevinLevin
a screencap đã được thêm vào: Screenshot for "Bejeweled" hơn một năm qua by KevinLevin
a link đã được thêm vào: Bejeweled hơn một năm qua by KevinLevin
a video đã được thêm vào: Bejeweled hơn một năm qua by redstarlight
a video đã được thêm vào: Bejewled Blits at CES 2011 hơn một năm qua by MisterH