Azumi Updates

a comment was made to the photo: Azumi hơn một năm qua by AZUMI34
a comment was made to the poll: tổng thể did bạn prefer the first movie hoặc the second? hơn một năm qua by OAwkwardTurtleO
a poll đã được thêm vào: tổng thể did bạn prefer the first movie hoặc the second? hơn một năm qua by rikku_chan
a video đã được thêm vào: Azumi's Final Fight in the first movie hơn một năm qua by OAwkwardTurtleO
a photo đã được thêm vào: Azumi hơn một năm qua by OAwkwardTurtleO