AYWR Updates

an icon đã được thêm vào: velena hơn một năm qua by sbbbbbbbbbb
a photo đã được thêm vào: Selly hơn một năm qua by littleselena
a comment was made to the poll: Do bạn like Selena Gomez?? hơn một năm qua by No1SelenaGFan
a poll đã được thêm vào: Is aywr ur yêu thích song in Kiss & tell? hơn một năm qua by selena_mgROCKS
a comment was made to the poll: Did bạn tình yêu the âm nhạc video for A năm Without Rain? hơn một năm qua by selena_mgROCKS
a poll đã được thêm vào: What's your yêu thích song on the album? hơn một năm qua by Maxride456
a poll đã được thêm vào: Do bạn like Selena Gomez?? hơn một năm qua by starwars101