Assassin's Creed Updates

an icon đã được thêm vào: Origins hơn một năm qua by jlhfan624
a photo đã được thêm vào: Assassin's Creed: Origins hơn một năm qua by jlhfan624
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Assassin's Creed Valhalla - Official Trailer hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Assassin's Creed Trailer | Tribute - thiên thần (GMV) hơn một năm qua by zavadann
a comment was made to the link: The assassins of Assassin's Creed, ranked from worst to best hơn một năm qua by jlhfan624
a link đã được thêm vào: The assassins of Assassin's Creed, ranked from worst to best hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 10 Things We DON'T Want in Assassin's Creed Valhalla hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: 【Assassin's Creed|Shay Patrick Cormac】Dream hơn một năm qua by HangedMan
a poll đã được thêm vào: Who is the most attractive female character to bạn in Assassin's Creed? hơn một năm qua by Slingblade-X109
a video đã được thêm vào: Ezio Auditore woodburning speed art hơn một năm qua by GrafArboni
a comment was made to the article: AC Templars vs. IRL Templars hơn một năm qua by Axel1313
a comment was made to the poll: Vote for a New Club Banner hơn một năm qua by jlhfan624
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club Banner hơn một năm qua by jlhfan624
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by jlhfan624
fan art đã được thêm vào: Assassin’s Creed: Syndicate hơn một năm qua by jlhfan624
a comment was made to the poll: Ezio hoặc Altair? hơn một năm qua by Economnomnomics
a video đã được thêm vào: Assassin's Creed Odyssey: E3 2018 Gameplay Walkthrough | Ubisoft [NA] hơn một năm qua by jlhfan624
a comment was made to the video: Assassin's Creed Odyssey: E3 2018 Official World Premiere Trailer | Ubisoft [NA] hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Assassin's Creed Odyssey: E3 2018 Official World Premiere Trailer | Ubisoft [NA] hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 10 Assassin's Creed Characters hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: The History of the World According to Assassin's Creed hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Lorde - Everybody Wants To Rule The World [OST "Assassin's Creed Unity"] hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Assassin's Creed IV: Black Flag - "Ready, Aim, Fire" hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Assassin's Creed - "Believer" hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Assassin's Creed Unity - Ready to fight [HD] hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: 【GMV】 Assassin's Creed Origins - Not Gonna Die (Skillet) hơn một năm qua by jlhfan624
a comment was made to the video: Assassin's Creed | Believer hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Assassin's Creed | Believer hơn một năm qua by jlhfan624
a comment was made to the poll: How do bạn like Bayek? hơn một năm qua by jlhfan624
a comment was made to the poll: How do bạn like Origins? hơn một năm qua by jlhfan624
a poll đã được thêm vào: How do bạn like Bayek? hơn một năm qua by jlhfan624
a poll đã được thêm vào: How do bạn like Origins? hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Assassin’s Creed Origins Cinematic Trailer (Julius Caesar & Cleopatra) hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Assassin's Creed Nhật Bản Concept Art Revealed bởi Ubisoft Employee hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Assassin's Creed Rogue - Tribute To Shay Patrick Cormac [HD] hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Assassin's Creed Rogue | Tribute (Main Theme) | Elitsa Alexandrova hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Assassin's Creed (Believer) hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: The History of Assassin's Creed hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Assassin's Creed Origins: E3 2017 Gameplay Trailer [4K] | Ubisoft [US] hơn một năm qua by jlhfan624
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club Banner hơn một năm qua by jlhfan624
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by jlhfan624
a reply was made to the forum post: Create your Own Assassin! hơn một năm qua by SlayingTide99
a reply was made to the forum post: New Club Look Suggestions [CLOSED] hơn một năm qua by jlhfan624
a comment was made to the poll: Would bạn like a new club look? hơn một năm qua by jlhfan624
a wallpaper đã được thêm vào: Assassin's Creed hơn một năm qua by jlhfan624
a comment was made to the poll: Do bạn think the series has got better hoặc worse? hơn một năm qua by jlhfan624
a comment was made to the poll: Which game do bạn enjoyed most? hơn một năm qua by jlhfan624
a poll đã được thêm vào: Would bạn like a new club look? hơn một năm qua by jlhfan624
a comment was made to the poll: witch assassins weapon is better hơn một năm qua by FrouFrouAres