All might - hero number 1 Updates

a video đã được thêm vào: The FULL BACKSTORY of All Might!/ My Hero Academia Origins / Toshinori Yagi hơn một năm qua by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: AMV All Might | Hall of Fame hơn một năm qua by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: BOKU NO HERO ACADEMIA「AMV」▪ IN THE END (2018) ▪ (HD) hơn một năm qua by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: Tribute to Toshinori Yagi hơn một năm qua by Altainia
a photo đã được thêm vào: *All Might* hơn một năm qua by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: Boku no Hero Academia 「AMV」- All Might vs League of Villains - Better Days hơn một năm qua by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: AMV life is life hơn một năm qua by deadlie
a pop quiz question đã được thêm vào: His catch phrase is hơn một năm qua by deadlie
a pop quiz question đã được thêm vào: What colour is his mobile phone? hơn một năm qua by deadlie
a poll đã được thêm vào: Which form do bạn prefer? hơn một năm qua by deadlie
a poll đã được thêm vào: Is shipping All might with Inko disgusting? hơn một năm qua by deadlie
a poll đã được thêm vào: Do bạn think All might deserves to be number 1 hero? hơn một năm qua by deadlie