Alexa Vega Updates

a poll đã được thêm vào: FASHION: Public Events Part. 2. Pick Your Fav! hơn một năm qua by verox87
a poll đã được thêm vào: FASHION: Public Events Part. 1. Pick Your Fav! hơn một năm qua by verox87
a photo đã được thêm vào: Alexa Vega hơn một năm qua by australia-101
a comment was made to the wallpaper: Alexa Vega! hơn một năm qua by rickie4you
a wallpaper đã được thêm vào: Alexa Vega! hơn một năm qua by ForeverEternity
a screencap đã được thêm vào: From Prada to Nada hơn một năm qua by ayseblack
a comment was made to the poll: Do bạn think Alexa Vega looks like Blake Lively (Gossip Girl)? hơn một năm qua by DarkSarcasm
a link đã được thêm vào: Alexa's Teen Idol's page hơn một năm qua by downtheroad
a link đã được thêm vào: Alexa Vega Live Video Chat TOMORROW JAN 25th @ 6PM EST hơn một năm qua by enterracom
a comment was made to the article: I Got to Meet Alexa Vega in person hơn một năm qua by elesabith