Abominable - Jin and Yi Updates

a photo đã được thêm vào: Season 1 - Episode 7 cách đây 4 tháng by Mollymolata
fan art đã được thêm vào: Getting hit bởi a việt quất, blueberry hơn một năm qua by Mollymolata
a poll đã được thêm vào: How long do bạn think Jin and Yi are friends? (Before her father's dead) hơn một năm qua by Mollymolata
a poll đã được thêm vào: Who do bạn think is older? hơn một năm qua by Mollymolata