A Summer Place Updates

a comment was made to the photo: Sandra Dee & Troy Donahue 40years later hơn một năm qua by SalMineo
a photo đã được thêm vào: Gidget foreign magazine hơn một năm qua by gidgetfan
an icon đã được thêm vào: gaz hơn một năm qua by suzgar