A Nightmare on Elm đường phố, street Updates

fan art đã được thêm vào: Freddy's Revenge cách đây một tháng 1 by jlhfan624
a video đã được thêm vào: How A Nightmare On Elm đường phố, đường phố, street Remake Should Be Made cách đây 7 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: 10 Things bạn Didn't Know About A Nightmare On Elm đường phố, đường phố, street cách đây 7 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: The Entire Nightmare On Elm đường phố, đường phố, street Story Explained cách đây 8 tháng by jlhfan624
a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 10 Greatest Freddy Krueger Scenes cách đây 8 tháng by jlhfan624
a photo đã được thêm vào: Freddy's Dead: The Final Nightmare cách đây 9 tháng by jlhfan624
an icon đã được thêm vào: Freddy's Dead: The Final Nightmare cách đây 9 tháng by jlhfan624
a comment was made to the link: Robert Englund Says He Probably Has One thêm ‘Elm Street’ cách đây 10 tháng by jlhfan624
a link đã được thêm vào: Robert Englund Says He Probably Has One thêm ‘Elm Street’ cách đây 10 tháng by jlhfan624
a comment was made to the fan art: Alice Johnson hơn một năm qua by steph86
a video đã được thêm vào: A Nightmare on Elm St (series review) hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Wes Craven's New Nightmare (1994) - Die, Freddy, Die Scene (10/10) | Movieclips hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Wes Craven's New Nightmare (1994) - The Demon's Lair Scene (9/10) | Movieclips hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Wes Craven's New Nightmare (1994) - Sleepwalking Nightmare Scene (8/10) | Movieclips hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Wes Craven's New Nightmare (1994) - A Familiar Slaughter Scene (7/10) | Movieclips hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Wes Craven's New Nightmare (1995) - Dr. Freddy Scene (6/10) | Movieclips hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Wes Craven's New Nightmare (1994) - Miss Me? Scene (5/10) | Movieclips hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Wes Craven's New Nightmare (1994) - Getting a Hand in giường Scene (4/10) | Movieclips hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Wes Craven's New Nightmare (1994) - Funeral Nightmare Scene (3/10) | Movieclips hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Wes Craven's New Nightmare (1994) - Giving the Driver a Hand Scene (2/10) | Movieclips hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Wes Craven's New Nightmare (1994) - Animatronic Bloodbath Scene (1/10) | Movieclips hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Freddy Krueger Evolution in Movies, TV and hoạt hình (A Nightmare on Elm Street) hơn một năm qua by jlhfan624
a poll đã được thêm vào: Freddy VS Jason: hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Robert Englund - Freddy's Dead hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: All Freddy Krueger Death Scenes - a Nightmare on Elm đường phố, đường phố, street hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Film Theory: Freddy Krueger Was INNOCENT hơn một năm qua by jlhfan624
a link đã được thêm vào: New Line Will Eventually Get Around to Remaking ‘A Nightmare on Elm Street’ hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: A Nightmare on Elm đường phố, đường phố, street (1984) - Nightmare Never Ends Scene (10/10) | Movieclips hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: A Nightmare on Elm đường phố, đường phố, street (1984) - Don't Fear Freddy Scene (9/10) | Movieclips hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: A Nightmare on Elm đường phố, đường phố, street (1984) - Trapping Freddy Scene (8/10) | Movieclips hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: A Nightmare on Elm đường phố, đường phố, street (1984) - Back to Fight Freddy Scene (7/10) | Movieclips hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: A Nightmare on Elm đường phố, đường phố, street (1984) - Glen's Bloody Death Scene (6/10) | Movieclips hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: A Nightmare on Elm đường phố, đường phố, street (1984) - Suicidal Sleep Scene (5/10) | Movieclips hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: A Nightmare on Elm đường phố, đường phố, street (1984) - Not Just a Dream Scene (4/10) | Movieclips hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: A Nightmare on Elm đường phố, đường phố, street (1984) - Bathtime with Freddy Scene (3/10) | Movieclips hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: A Nightmare on Elm đường phố, đường phố, street (1984) - Boiler Room Terror Scene (2/10) | Movieclips hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: A Nightmare on Elm đường phố, đường phố, street (1984) - Tina's Nightmare Scene (1/10) | Movieclips hơn một năm qua by jlhfan624
a poll đã được thêm vào: A Nightmare on Elm đường phố, đường phố, street (2010): hơn một năm qua by jlhfan624
a poll đã được thêm vào: New Nightmare: hơn một năm qua by jlhfan624
a poll đã được thêm vào: Freddy's Dead: hơn một năm qua by jlhfan624
a poll đã được thêm vào: The Dream Child: hơn một năm qua by jlhfan624
a poll đã được thêm vào: The Dream Master: hơn một năm qua by jlhfan624
a poll đã được thêm vào: Dream Warriors: hơn một năm qua by jlhfan624
a poll đã được thêm vào: Freddy's Revenge: hơn một năm qua by jlhfan624
a poll đã được thêm vào: A Nightmare on Elm đường phố, đường phố, street (1984): hơn một năm qua by jlhfan624
a poll đã được thêm vào: Which original poster artwork bởi Matthew Peak is your favorite? hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991) - Happy Father's Day, Freddy Scene (9/9) | Movieclips hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991) - Inside Freddy's Brain Scene (8/9) | Movieclips hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991) - I Am Forever Scene (7/9) | Movieclips hơn một năm qua by jlhfan624
a video đã được thêm vào: Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991) - No Honey for Daddy? Scene (6/9) | Movieclips hơn một năm qua by jlhfan624