49 Days Updates

a pop quiz question đã được thêm vào: Scheduler/Song Yi Soo was played bởi ______ hơn một năm qua by Frozenswift
a pop quiz question đã được thêm vào: Song Yi Kyung was played bởi _________ hơn một năm qua by Frozenswift
a pop quiz question đã được thêm vào: How many episodes does 49 Days have? hơn một năm qua by Frozenswift
a pop quiz question đã được thêm vào: How many years did Yi Soo wait to come back to Yi Kyung? hơn một năm qua by Frozenswift
a pop quiz question đã được thêm vào: Song Yi Kyung is ________ hơn một năm qua by Frozenswift
a photo đã được thêm vào: 49 Days Korean Drama hơn một năm qua by Frozenswift
a comment was made to the photo: <3 hơn một năm qua by HermioneFanning
a question đã được thêm vào: what are the charms on their cell phones? hơn một năm qua by Kimjg
an icon đã được thêm vào: <3 hơn một năm qua by pariapink
a pop quiz question đã được thêm vào: How many tears were needed bởi Shin Ji Hyun? hơn một năm qua by jamae43
a pop quiz question đã được thêm vào: what's the true name of Shin Ji Hyun in 49 days in true life? hơn một năm qua by IU_wooyoung