1Kyouya người hâm mộ Club - Dark King Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

KissKissHannah đã đưa ý kiến …
My 3rd yêu thích host! đã đăng hơn một năm qua
big smile
peaceanddeath đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Kyoya!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
kakashi505 đã đưa ý kiến …
i just watched episode 8.....wow đã đăng hơn một năm qua
jacfu đã bình luận…
I notice that Kyoya can make sexual assault look hot. hơn một năm qua
candycaine đã đưa ý kiến …
why duse Tamaki call him momy? đã đăng hơn một năm qua
Duncan-superfan đã bình luận…
Because Tamaki is the 'Daddy' of the Host club. Since Kyoya is một giây in command he is the 'mommy' of the club. :D hơn một năm qua
kakashi505 đã bình luận…
i just think he just haz brain damage hơn một năm qua
jacfu đã bình luận…
Because to Tamaki the host club is his surrogate family because his own family sucks. Therefore since Kyoya is his best friend and Vice president he gets to be "Mommy". hơn một năm qua
candycaine đã đưa ý kiến …
hi đã đăng hơn một năm qua