tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi. Thank bạn for adding me. đã đăng cách đây 13 ngày
big smile
Renegade1765 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi! I just read your comment. First, thank bạn for taking the time to read it. Second, I agree with you. Family s important, but it shouldn't be the focus every time. Recently, I've been thinking what my story for Nữ hoàng băng giá 2 would be like. I think your criticism about how family shouldn't always be placed above else, especially if bạn lived in an abusive relationship, should be an interesting topic. I would tình yêu to see it explored. And thanks for your support. đã đăng cách đây 2 tháng
JungleQueen13 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Thank bạn :) I enjoyed đọc your article, it's always interesting to hear your opinion! đã đăng cách đây 5 tháng