My Wall

Previous
miauu đã đưa ý kiến …
I don't hate her, far from it, but I have to admit that the những người hâm mộ of her tình yêu her too much which made me turn away from her. I liked her thêm at the beginnig, when I just found out about them. đã đăng hơn một năm qua
kpop4everlover trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hi ^^ đã đăng hơn một năm qua
big smile
Yurisistiblow trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
plz participate for tiếp theo round of my forum:)
link

and tham gia my các câu lạc bộ too:)
link
link

thx:) đã đăng hơn một năm qua
tiagih đã đưa ý kiến …
Please read the hàng đầu, đầu trang bình luận in underrated phiếu bầu in order for your vote to count, bạn must be specific đã đăng hơn một năm qua
vinxinc đã bình luận…
can bạn send me the link? hơn một năm qua
Gretulee trao các điểm thưởng cho tôi về my images
[i]Participation điểm thưởng for post fav pic of Hyoyeon♥

pease tham gia new round too^^

link đã đăng hơn một năm qua
tiagih đã đưa ý kiến …
read bình luận for underrated phiếu bầu đã đăng hơn một năm qua
meh
ImanNessa99 đã đưa ý kiến …
Are bạn female hoặc male? đã đăng hơn một năm qua
vinxinc đã bình luận…
male hơn một năm qua
tiagih đã đưa ý kiến …
I just noticed this, why don't bạn have any "friends", that bạn are Những người bạn with? đã đăng hơn một năm qua
vinxinc đã bình luận…
I try to my time using fanpop to only the picks. I've procrastinated a lot lately. hơn một năm qua
wink
Nima9 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
hi! if bạn like Kpop please tham gia this club!
link đã đăng hơn một năm qua
big smile
Nima9 đã đưa ý kiến …
hi! Please vote for choosing the winner of round 3 >>20props<<! (vote in 2 links)
# link
# link đã đăng hơn một năm qua