- - - - -

thành viên fanpop từ năm June 2016

  • Female
  • SoMeWHeRe iN THe WoRLD, United States of America
  • Favorite Musician: 《♡》Monsta X 《 and 》BTS《♡》
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Lusamine trao các điểm thưởng cho tôi về my images
bạn like Korean pop? Me too! Let's talk! Who are your BTS and MONSTA X biases? (Mine are Taehyung and Kihyun) đã đăng cách đây 7 tháng
heart
poulamikundu trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Thats great to hear!!!!
Bias?? đã đăng hơn một năm qua
poulamikundu trao các điểm thưởng cho tôi về my images
#5 đã đăng hơn một năm qua