Rory Springfield, CIW

thành viên fanpop từ năm February 2009

  • Bushwick, New York
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

2ntyOnePilots trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Dude, I forgot I hadn’t re-added bạn since I changed profiles! 8m sorry abou5 that. Anyway. I hope bạn are doing very well. ❤️ đã đăng cách đây 7 tháng
smile
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi. Nice thông tin các nhân picture. đã đăng cách đây 8 tháng
smile
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi. Thank bạn for adding me. đã đăng cách đây 8 tháng