My Wall

Next Previous
shauna2004 đã đưa ý kiến về Justin Bieber
what is your nember justin bieber please give me the nember :) :D đã đăng hơn một năm qua
ermosabieber143 đã bình luận…
not trying to be mean but bạn sound like a stalker! hơn một năm qua
lovenessthwala đã bình luận…
guys di chuyển on hơn một năm qua
bieberfan156 đã bình luận…
i tình yêu justin bieber im going to his buổi hòa nhạc when he comes to new orleans hơn một năm qua
nikki142 đã bình luận…
All lot of people want justin bieber's number hơn một năm qua
shauna2004 đã đưa ý kiến …
selena gomez be my BFF & i'm 8 yours old đã đăng hơn một năm qua
shauna2004 đã đưa ý kiến về Justin Bieber và Selena Gomez
i tình yêu bạn justin bieber đã đăng hơn một năm qua