My Wall

Next Previous
JapanHetalia đã đưa ý kiến …
Yo, If bạn used to Rp in Hetalia on the diễn đàn we created a người hâm mộ club it would be nice if bạn came back, espacially because america is leaving đã đăng hơn một năm qua
russiaxchina đã đưa ý kiến về Hetalia Poland
i just made a Lithuania x Poland người hâm mộ fic so please check it out people đã đăng hơn một năm qua
Marika_1996 đã bình luận…
Yay for PolandxLithuania ^^ hơn một năm qua
russiaxchina đã đưa ý kiến về Hetalia Poland
and can anyone check out my người hâm mộ fic with poland hát let me borrow that top! if bạn actually play the song it works even thêm đã đăng hơn một năm qua
russiaxchina đã đưa ý kiến về Hetalia: England
LOL – Liên minh huyền thoại England is bloody funny đã đăng hơn một năm qua
russiaxchina đã đưa ý kiến về Hetalia: Russia❦
puls the clones are evil and...wait i already gave bạn enough spoilers so find out what else happenes for your self da? đã đăng hơn một năm qua
russiaxchina đã đưa ý kiến về Hetalia: Russia❦
kol kol kol perhaps bạn can read my short người hâm mộ fic RUSSIA AND CHINA ARE FUCKING AWESOME!!!!! da? it has Russia and China fighting two thousand clones of themselves that England summoned da? kol kol kol kol đã đăng hơn một năm qua
russiaxchina đã đưa ý kiến về Hetalia Poland
i so totally like being a người hâm mộ of yours poland your like one of my fave charaters on my hàng đầu, đầu trang ten charater danh sách đã đăng hơn một năm qua
russiaxchina đã đưa ý kiến về Hetalia: Russia❦
i also one with russia da đã đăng hơn một năm qua
heart
russiaxchina đã đưa ý kiến về Những người bạn vui vẻ
happy cây Những người bạn rule!!!!!! đã đăng hơn một năm qua