tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
BJsRealm trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
H*A*P*P*Y + N*E*W _ Y*E*A*R + 2*0*1*8 !!! & F*E*L*I*Z + A*N*O _ N*O*V*O + 2*0*1*8. !!! All the best wishes & have a wonderful new year, my friend, all năm long! Glad bạn like my câu hỏi kiểm tra các câu hỏi so much. Not too difficult for bạn I hope. Good luck in the future! Please stay in touch! Your friend Mark :-) đã đăng cách đây một tháng 1
BJsRealm đã bình luận…
Sorry if I got the wrong language btw. Your tên người dùng sounds kinda Portuguese to me. Brazil hoặc Portugal perhaps? Just in case I got it wrong, let me make it up to you, my friend, bởi wishing bạn all the best in Spanish: P*R*O*S*P*E*R*O + A*Ñ*O _ N*U*E*V*O + 2*0*1*8. !!! Hope I got it right this time. :-D cách đây một tháng 1
smile
makintosh trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Thank bạn for joinging the Janice Litman club đã đăng cách đây 6 tháng
smile
cosmiccastaway trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Thanks for adding me back and for joining the Barbara Holland club. Nice to meet another Stranger Things người hâm mộ :). đã đăng hơn một năm qua