Scratch here ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ to reveal my bio

thành viên fanpop từ năm January 2017

  • I can fix a drink, pour it on ice Mix it on up and get'cha feeling right I can get'cha buzzed, I can get'cha smiling I can make bạn feel like you're sitting on an island I can make it fruity hoặc I can make it strong All bạn gota do is tell me what bạn want
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

amybaby2 đã đưa ý kiến …
Thank bạn it would be cool to talk with someone like bạn đã đăng cách đây 21 ngày
noRAP đã bình luận…
hehe, someone like me? I am an ordinary person and have no special traits but thanks anyway cách đây 21 ngày
GALAXYMAX43 đã đưa ý kiến …
bạn very look like an American actor but i dont know his name, when i see bạn i remember that movie. đã đăng cách đây 26 ngày
noRAP đã bình luận…
hehehe, ummm Paul Newman? he has blue eyes and many people says I look quite similar to him. Thanks for your complement *hugs bạn tight* cách đây 26 ngày
noRAP đã đưa ý kiến …
I thgim eid

lohocla si gnillik em ;( đã đăng cách đây 26 ngày