tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Monsterka trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
prop! đã đăng hơn một năm qua
heart
Monsterka trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Dzięki za add back :) đã đăng hơn một năm qua
mistrz922 đã đưa ý kiến về Damon & Elena
Elena saying : I got everything that I wanted; I got to be in love, I got the summer of my dreams - to Stefan?? priceless <3 DELENA !!! <3 đã đăng hơn một năm qua
panther-jewel đã bình luận…
And although Stefan's pain was AGAIN dealt with in that scene, we weren't shown him suffering because of jealousy hoặc anything else because of Elena's statement. Her declaration only underlined how happy Elena is with Damon, how deeply she is in tình yêu with him, and that he does everything for her. The scene was about Stefan and what happened to him as well as about Delena TOGETHER - their tình yêu and happiness, their guilt, ... (underlined through Stefan's "both"). hơn một năm qua