Rachel

thành viên fanpop từ năm November 2007

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

5thAvenue trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I really like your icon, and yay Grey's and Gossip Girl fan! :D đã đăng hơn một năm qua
54hay trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I'm Lovin' Your biểu tượng And Your Paramore Lyrics bạn Have As Your Saying hoặc Whatever bạn Call It!!! : ] đã đăng hơn một năm qua
s3ptamber trao các điểm thưởng cho tôi về my images
i tình yêu your picture đã đăng hơn một năm qua