hoa nhài

thành viên fanpop từ năm January 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
HFU trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hi -___- đã đăng hơn một năm qua
luvgamble đã đưa ý kiến về Damon & Elena
That's it! Im sorry....im done with this show. I couldn't even enjoy the sex scene because EFFING stefan and caroline are talking about sme BULLSHIT SIRE BOND in the middle of the scene. UGH! đã đăng hơn một năm qua
bdavis98 đã bình luận…
@luvgamble I agree with I couldnt't enjoy it too they have ruined our the moment we have been waiting for 4 years that's it I'm I'm done I will never ever watch this sad excuse for a hiển thị hơn một năm qua
crazyd88 đã bình luận…
Don;t give up! We will surrvive this we always do! hơn một năm qua
ggdelena đã bình luận…
bạn should continue to watch hơn một năm qua
luvgamble đã đưa ý kiến về Damon & Elena
Hello ladies!!! It's good to be back! 9 minutes! đã đăng hơn một năm qua