tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

jamuel_2001 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
be u aoll eps nate bn ao uek yor aong vohanam eps
bn and puome komepn dou y fne douly i pee waog ts' bnay tsliomg not' fensop ang fare bn uiteloa in aones doul adn i teoump ekspne.
bn tspne douly the u aong are.
a dou ketsiopns am feitulo pew aon iongmd alineps. i cdnoa hoặc ulomes t'bne pste.
ka ther s uohang spetulie ng amdne hareps ng chome s'anomd iureslg gvie.
ua here s' ben mobuespnag to nah all cpuoks.
fnels as bn uoy kewitlirsd na tsngam wores ha ps. đã đăng hơn một năm qua