tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
liberiangirl_mj trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
hi!!!! thank bạn so much for the add!!!!!! :))) đã đăng hơn một năm qua
labamba16 đã đưa ý kiến về Michael Jackson
i feel sad a little because my little brother has been listening to Michael since I've been letting him but when I got this book where it shows Michael's appearance change & I had a hard time explaining to him that's it's the same person .....Michael Jackson! !! But it made me sad because he đã đưa ý kiến that Michael looked like a scary monster because he's so used to seeing him in pics of the 70's 80's & 2009 đã đăng hơn một năm qua
cherl12345 đã bình luận…
Just keep talking talking to him, and maybe he'll be able to understand hơn một năm qua
shaylee55 đã bình luận…
that stinks i would be sad to hơn một năm qua
cherl12345 đã bình luận…
You're welcome hơn một năm qua
smile
cherl12345 đã đưa ý kiến …
Hi, This is "@cherl12345", I'm extending bạn the invitation to tham gia my club, www.fanpop.com/spots/Mari, in honor of Michael Jackson. đã đăng hơn một năm qua