Kamruddin Khambaty

thành viên fanpop từ năm July 2012

  • Male, 45 years old
  • Mumbai, India
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

         

thông tin trên tường của tôi

homegarden đã đưa ý kiến về Allah
Punishment ordered bởi Prophet Mohammed (SAWS) for breaking/leaving a fast in Ramadan without any valid reasons according to the Shariah.
Sahih Muslim :: Book# 6 :: Hadith# 2461
Humaid b. ‘Abd al-Rahman reported that Abu Huraira had narrated to him that the Apostle of Allah(may peace be upon him) commanded the person (who) broke the fast in Ramadan to free a slave hoặc observe fasts for two (consecutive) months hoặc feed sixty poor persons. đã đăng hơn một năm qua
tsunade360 đã bình luận…
isn't it three months? hơn một năm qua
homegarden đã đưa ý kiến về đạo hồi
Punishment ordered bởi Prophet Mohammed (SAWS) for breaking/leaving a fast in Ramadan without any valid reasons according to the Shariah.
Sahih Muslim :: Book# 6 :: Hadith# 2461
Humaid b. ‘Abd al-Rahman reported that Abu Huraira had narrated to him that the Apostle of Allah(may peace be upon him) commanded the person (who) broke the fast in Ramadan to free a slave hoặc observe fasts for two (consecutive) months hoặc feed sixty poor persons. đã đăng hơn một năm qua
tsunade360 đã bình luận…
isn't it three months? hơn một năm qua
homegarden đã bình luận…
it is 60 days hoặc two months as a tháng can have 29 days hơn một năm qua
LeeAna_ssh đã đưa ý kiến …
Salam. bạn like flowers? đã đăng hơn một năm qua
homegarden đã bình luận…
Yes Alhamdulillah hơn một năm qua