Bianca Kent

thành viên fanpop từ năm January 2013

  • 25 years old
  • vịnh, bay Roberts, NL, NL
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

DesdainAngil101 đã đưa ý kiến …
Bianca, I've missed bạn ;A; Remember me? Couple_luve_22? I'm sorry for not talking to bạn much :( I hope we'll be able to change that though! :) đã đăng hơn một năm qua
big smile
Zekrom676 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Bianca Kent!
Long time no see, how's it going? đã đăng hơn một năm qua
Zekrom676 đã bình luận…
nice khẩu hiệu btw, ready for X & Y too!? hơn một năm qua
ghinwa trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
hey!!! so sorry that i haven't đã bình luận about your birthday. sorry :( đã đăng hơn một năm qua