My Wall

Next Previous
hardygirl72 đã đưa ý kiến về Jeff Hardy
I am awake can't sleep watching JEFF HARDY MY LIFE MY RULES it's freaking aesome...miss us Jeff đã đăng hơn một năm qua
heart
hardygirl72 đã đưa ý kiến về Jeff Hardy
i am always will be a jeff hardy girl nomatter what he descides to do. I 'LL BE WAITING (: đã đăng hơn một năm qua